Договір публічної оферти про надання фінансової підтримки (допомоги)
Цей договір публічної оферти про надання фінансової підтримки (допомоги), надалі по тексту – Оферта або Публічна оферта, є публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Медіа Група «Надія», в особі директора Дем'яна Вячеслава Михайловича, який діє на підставі статуту, укласти договір про надання фінансової підтримки (допомоги) на зазначених нижче умовах:


1. ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
1.1. Публічна оферта або Оферта – це дійсна пропозиція ТОВ «Медіа Група «Надія», спрямована на невизначене коло осіб, надати ТОВ «Медіа Група «Надія» добровільну, безоплатну, безпроцентну та безповоротну фінансову допомогу на здійснення діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія», відповідно до цілей та предмету діяльності, визначених статутом, зокрема: створення передових за технічним рівнем і конкурентоспроможних в творчому плані телевізійних і радіо програм; виробництво і розповсюдження (шляхом прокату, оприлюднення, публічного показу, публічного сповіщення та ін.) аудіовізуальних творів, в т.ч. передач, художніх і документальних фільмів, дитячих анімаційних творів і т.д.; виготовлення і тиражування аудіо- та звукозаписів на всіх видах носіїв; створення та функціонування студій-виробників телепродукції, радіо продукції, студій з виготовлення художніх і документальних фільмів; створення і розробка освітніх, просвітницьких, тренінгових програмних продуктів, теле-, радіо продуктів відповідного спрямування та інших об'єктів інтелектуальної власності; трансляцію радіо- та телевізійних програм системою кабельного, радіорелейного чи супутникового зв'язку; передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм діяльність в сфері телебачення і радіомовлення; розповсюдження аудіовізуального продукту та сигналу телеканал Надія та Радіо Голос надії тощо.

1.2. Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на веб-сайті ТОВ «Медіа Група «Надія» angel.hope.ua, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Медіа Група «Надія» за такими реквізитами: ТОВ «Медіа Група «Надія», код за ЄДРПОУ 37994661, IBAN № UA333808050000000026006582348, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києві, МФО 380805 та / або IBAN № UA733802690000026009056218613, в столичній філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 380269 (картка 5169 3305 1347 6181), чи на інші рахунки ТОВ «Медіа Група «Надія» через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Медіа Група «Надія».

1.3. Фінансова підтримка (допомога) – добровільна, безоплатна, безпроцентна та безповоротна передача згідно з умовами цього договору Партнером грошових коштів у власність ТОВ «Медіа Група «Надія» для використання відповідно до цілей та предмету діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія», визначених статутом.

1.4. Партнер – особа, яка акцептувала (прийняла) Оферту.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього договору є добровільна, безоплатна, безпроцентна та безповоротна передача Партнером у власність ТОВ «Медіа Група «Надія» суми грошових коштів фінансової підтримки (допомоги). Партнер самостійно визначає розмір суми грошових коштів фінансової підтримки (допомоги). ТОВ «Медіа Група «Надія» використовує грошові кошти фінансової підтримки (допомоги) виключно відповідно до цілей та предмету діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія», визначених статутом.


3. АКЦЕПТ
3.1. Акцептом Оферти Партнер зазначає, що він згоден з усіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що фінансова підтримка (допомога) буде використана ТОВ «Медіа Група «Надія» відповідно до цілей та предмету діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія», визначених статутом. Крім того, Акцептом Оферти Партнер стверджує, що повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та усіма умовами цього договору, а також підтверджує і визнає право ТОВ «Медіа Група «Надія» на використання грошових коштів фінансової підтримки (допомоги) відповідно до цього договору.

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей договір є укладеним. При цьому, сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти (зарахування грошових коштів Партнера на поточний рахунок ТОВ «Медіа Група «Надія»), одностороння відмова від цього договору не допускається.

3.3. Місцем укладення договору є місто Київ.4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВ «МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ»
4.1. ТОВ «Медіа Група «Надія» має право:
- отримувати фінансову підтримку (допомогу) та використовувати її відповідно до цілей та предмету діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія», визначених статутом;
- за згодою Партнера змінювати напрями використання фінансової підтримки (допомоги), в межах цілей та предмету діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія», визначених статутом.

4.2. ТОВ «Медіа Група «Надія» зобов'язана:
- періодично звітувати про отримання та / або використання фінансової підтримки (допомоги) у самостійно визначений спосіб;
- використовувати отриману фінансову підтримку (допомогу) виключно відповідно до цілей та предмету діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія», визначених статутом;
- сплачувати встановлені чинним законодавством України податки, збори тощо.


5. ПРАВА ПАРТНЕРА
5.1. Партнер має право:
- запитувати інформацію щодо використання ТОВ «Медіа Група «Надія» фінансової підтримки (допомоги) за цільовим призначенням.


6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБИРАННЯ КОШТІВ
6.1. Публічне збирання коштів фінансової підтримки (допомоги) здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність ТОВ «Медіа Група «Надія», що стосується досягнення цілей, передбачених статутом, не обмежується територією України.


7. СТРОК ЗБИРАННЯ КОШТІВ
7.1. Публічний збір коштів фінансової підтримки (допомоги) триває до моменту припинення діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія» (в т.ч. шляхом ліквідації). ТОВ «Медіа Група «Надія» може визначити інший строк публічного збору фінансової підтримки (допомоги), про що Партнер може бути повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті: angel.hope.ua .


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВ «МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ»
8.1. ТОВ «Медіа Група «Надія» несе відповідальність за порушення умов цього договору та використання коштів фінансової підтримки (допомоги) не у відповідності до цілей та предмету діяльності ТОВ «Медіа Група «Надія», визначених статутом.


9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Витрати, пов'язані з перерахуванням коштів фінансової підтримки, допомоги (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Партнер.

9.2. Шляхом акцептування Оферти Партнер підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

9.3. Партнер надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на веб-сайті ТОВ «Медіа Група «Надія» та/або здійснення реєстрації на веб-сайті, його контактна інформація може бути використана ТОВ «Медіа Група «Надія» для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, ТОВ «Медіа Група «Надія» зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Партнера третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
Додаток 1 до Договору публічної оферти про надання фінансової підтримки (допомоги)

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Партнер, що акцептував Публічну оферту про надання фінансової підтримки (допомоги) ТОВ «Медіа Група «Надія», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ТОВ «Медіа Група «Надія» свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, інших нормативно-правових актів України, Статуту ТОВ «Медіа Група «Надія», інших локальних актів ТОВ «Медіа Група «Надія», в тому числі з метою підтримки комунікації між мною та ТОВ «Медіа Група «Надія».

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами ТОВ «Медіа Група «Надія», які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений (а) про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Ця згода-повідомлення діє протягом трьох років після здійснення мною останнього Акцепту Оферти відповідно до умов цього Договору публічної оферти про надання фінансової підтримки (допомоги).